Kundërshtimi i vendimeve të KZAZ për mosregjistrim të kandidatëve – KAS kalon për shqyrtim kërkesat ankimore

30/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes për kërkesat ankimore nr. 38 dhe nr. 39 të depozituara në KQZ në datën 29.03.2023.

Kërkesa ankimore nr. 38 me kërkues organizatën “Qëndresa Qytetare” ka si objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 199, datë 24.03.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve, për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, ndërsa kërkesa ankimore nr. 39 me ankues partinë “Nisma Thurje”, ka si objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 10, datë 28.03.2023 të KZAZ-së nr. 82, Bashkia Dropull”, për mosregjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie të partisë “Nisma Thurje”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike të kërkesave ankimore, ditën e Hënë, datë 03.04.2023 në orën 12:30 kërkesa ankimore nr. 39 dhe ditën e Martë, datë 04.04.2023 në orën 12:30 kërkesa ankimore nr. 38.

Sot, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u depozitua kërkesa ankimore nr. 40, me objekt “Anullimin e vendimit nr. 17, datë 27.03.2023, të KZAZ-së nr. 90, Sarandë dhe regjistrimin si kandidat për këshillin e bashkisë Sarandë” me ankues Mehmet Nelaj.

U hodh shorti për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore, rezultatet e të cilit përcaktuar relator z. Koli Bele.

KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore dhe në përfundim të shqyrtimit paraprak vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike, ditën e Premte, datë 31.03.2023, në orën 14:00.

LajmeKundërshtimi i vendimeve të KZAZ për mosregjistrim të kandidatëve – KAS kalon për shqyrtim kërkesat ankimore