Zgjedhjet vendore 2023 – Përfundon shqyrtimi i 4 kërkesave ankimore

04/04/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në seancë publike shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 43, datë 01.04.2023, me ankues z. Eduard Nallbani”, me objekt “Kundërshtim i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës.

Në seancë publike u shqyrtua edhe kërkesa ankimore nr. 38, datë 29.03.2023, me ankues Qendra “Qendresa Qytetare”, me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 199, datë 24.03.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës.

Gjithashtu, u shqyrtua kërkesa ankimore nr. 44, datë 31.03.2023, me ankues “Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, me objekt “Kundërshtimi i KZAZ-së nr. 6, Vau i Dejës, për mos regjistrimin e listës shumemërore për anëtarë të këshillit bashkiak”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi pranimin e ankimit, detyrimin e KZAZ-së nr. 6 për shqyrtimin dhe regjistrimin e listës shumemërore për anëtarë të këshillit të Bashkisë Vau i Dejës, të subjektit “Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”.

Në KQZ është depozituar kërkesa ankimore nr. 45, me ankues subjektin zgjedhor “Aleanca Progresiste L.ZH.K.”, me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr.20, datë 30.03.2023, të KZAZ-së nr. 53, Prrenjas, për mos regjistrimin e listës së kandidatëve të LZHK për bashkinë Prrenjas”.

KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore dhe në përfundim të shqyrtimit paraprak vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike, në datën 06.04.2023, në orën 13:00.

 

 

Shpallja e vendimit për kërkesën nr. 11, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative, do të bëhet në seancën e radhës.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Përfundon shqyrtimi i 4 kërkesave ankimore