Zgjedhjet vendore 2023 – KAS përfundon shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 49, nr. 50, nr. 51

19/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në seancë publike shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 49, me ankues Partia Demokratike e Shqipërisë dhe objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 366, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike dhe verifikimin e të dhënave në formularin e subjektit të vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kandidat për kryetar të bashkisë Mallkakastër i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14Maj 2023”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e ankimit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 366, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 50, me ankues Partia Demokratike e Shqipërisë dhe objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 361, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për “Miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për këshillin e bashkisë Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” dhe “Shfuqizimi i vendimit nr. 362, datë 15.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për “Miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për anëtarë në këshillat bashkiak në 60 bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, “Ndryshimin e përmbajtjes së fletës së votimit duke vendosur të gjitha kërkesat e përcaktuara në nenin 98 pika 3 e Kodit Zgjedhor sipas propozimit bashkëlidhur”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi:

  1. Pranimin e pjesshëm të kërkesës ankimore të paraqitur nga Partia Demokratike e Shqipërisë, sa i takon pasqyrimit të emrit të kryetarëve të partive udhëheqëse të koalicioneve “Bashkë Fitojmë” dhe “Aleanca liberale e Djathtë”, në fletën e votimit;
  2. Rrëzimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë për sa i përket pasqyrimit të shkronjave nistore të partive përbërëse të koalicioneve përbri emrit të koalicionit përkatës; dhe
  3. Rrëzimin e kërkesës së palës së interesuar, koalicionit “Bashkë Fitojmë”, për vendosjen e emrit të deputetit Sali Berisha në fletën e votimit si drejtues i koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

KAS shqyrtoi edhe kërkesën ankimore nr. 51, me ankues koalicionin “Bashkë Fitojmë’ dhe objekt “Kundërshtrimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 360, datë 15.04.2023 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie, bashkia Tiranë, për zgjehdjet për organet e qeverisjes vendore; Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit SHtetëror të Zgjedhjeve nr. 363, datë 15.04.2023, “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për kryetar bashkie në 60 bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” dhe “Shfuqizimin e këtyre vendimeve, duke vendosur: Ndryshimin e përmbajtjes së fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie në 61 bashkitë e vendit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”, duke hequr logon e partive dhe/ose të koalicioneve, nga përmbajtja e fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – KAS përfundon shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 49, nr. 50, nr. 51