Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.04.2023.

24/04/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 24.04.2023, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 7 prill – 13 prill 2023 dhe shqyrtimin administrativ të denoncimeve me nr. 221 ID, 243 ID, 258 ID, 259 ID, 260 ID, 264 ID, 265 ID, 266 ID, 267 ID, 269 ID, 270 ID, 280 ID, 282 ID, 284 ID, 320 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimeve nr. 284 ID, 285 ID, 325 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, që lidhen me këtë periudhë monitorimi.
  2. Raportim në lidhje me denoncimet me nr. 326 ID dhe nr. 341 ID dhe raporteve të monitoruesve kundër subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për vendosje të materialeve propagandistike, në kuadër të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.
  3. “Për shqyrtimin e kërkesave të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, të Misionit të OSBE-ODIHR, Kontesë së L.A dhe KQZ së Republikës së Kirgistanit, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.
  4. “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Leonard Veli Beqiri, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, Qarku Vlorë”.
  5. Për shpalljen e rezultatit të shortit për partitë që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, në çdo zonë të administrimit zgjedhor.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.04.2023.