KAS kalon për shqyrtim kërkesat e Komisionerit për vendosje sanksionesh

28/04/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës nr. 16 dhe nr. 17 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve administrative për shkelje administrative të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9/2020, të Komisionit Rregullator, nga kryetar bashkie për shpërdorim të burimeve publike dhe persona përgjegjës që kanë detyrim për raportimin e veprimtarive publike.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike të kërkesave të Komisionerit, në datën 02.05.2023, në orën 13:30 dhe 14:00.

Shqyrtimi paraprak i kërkesës nr. 15 të Komisionerit do të zhvillohet ditën e Martë, datë 02.05.2023.

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është depozituar kërkesa ankimore nr. 52, me objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 32, 33, 58, 42, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, datë 24. 4. 2023 te KZAZ nr.17, “Për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Qendrës së Votimit nr. 0939, nr. 0941, nr. 0943, nr. 0993, nr. 0997, nr. 0998, nr. 0998/1, nr. 1002, nr. 1003, nr. 1025 dhe nr. 1026, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”, me ankues Partia Socialiste e Shqipërisë dega Klos, përfaqësuar nga z. Armand Gjini.  Rezultatet e shortit të hedhur përcaktuan relator z. Elvin Lako.

KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore dhe në përfundim të shqyrtimit paraprak vendosi moskalimin për shqyrtim pasi nuk ankimohet ankuesi.

Gjithashtu, në KQZ është depozituar kërkesa ankimore nr. 53, me ankues Partia e Lirisë me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 404, datë 24.04.2023 “Caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” dhe ndryshimin e vendimit, duke caktuar Partinë e Lirisë si parti politike që i lind e drejta e propozimit të anëtarit të katërt të grupit të numërimit të votave”.

Rezultatet e shortit për përcaktimin e relatorit përcaktuan relator të kësaj kërkese, z. Elvis Çefa.

KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës nr. 53 dhe vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike në datë 02.05.2023, në orën 12:30.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesat e Komisionerit për vendosje sanksionesh