Miratohet udhëzuesi i punës së KZAZ dhe GNV

05/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator miratoi udhëzuesit të punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor dhe Grupet e Numerimit te Votave për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Udhëzuesi ka për qëllim të detajojë detyrat dhe mënyrën e funksionimit të KZAZ-së dhe të anëtarëve të Grupit të Numërimit të Votave gjatë procesit të numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore. Ky udhëzues iu vjen në ndihmë edhe trajnerëve të administratës zgjedhore për zhvillimin e trajnimeve për grupet e numërimit të votave.  

Janë parashikuar veprimet paraprake të KZAZ për fillimin e procesit të numërimit të votave, ndërsa procesi i numërimit të votave qartësohet sipas ndarjeve në nëpika duke filluar nga vendimi që KZAZ merr për fillimin e procesit të numërimit të votave, veprimet paraprake të GNV, hapja e kutisë së votimit me fletët e votimit, numërimi i fletëve të votimit, vlerësimi i tyre, vlerësimi i votës, kontestimi dhe rivlerësimi i votës.

Udhëzuesi sqaron rrethanat që cojnë në hapjen e kutisë së materialeve të votimit dhe veprimet që kryen GNV  me kutinë e materialeve të votimit në rastin kur procesverbali për mbylljen e votimit nuk gjendet në kutinë e materialeve të votimit apo veprimet që GNV kryen kur ky procesverbal gjendet në këtë kuti. Një proces tjetër i trajtuar përgjatë udhëzuesit është ai që lidhet me nxjerrjen e rezultatit të zgjedhjeve nga GNV në qendrën e votimit. Gjithashtu në të trajtohet edhe plotësimi i tabelës së rezultateve dhe dërgimi i tyre në KQZ.  Udhëzimi sqaron edhe administrimin e votave të hedhura gabim dhe numërimin e tyre.  

Në udhëzues flitet edhe për tabelën përmbledhëse të rezultateve për kryetarin e bashkisë dhe për këshillin e bashkisë si dhe sqarohet edhe dërgimi i materialeve zgjedhore nga KZAZ në KQZ. 

 

LajmeMiratohet udhëzuesi i punës së KZAZ dhe GNV