Përfundon shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 54, nr. 55 dhe nr. 56

11/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 54 datë 08.05.2023, depozituar nga Partia Socialiste, me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 455, date 06.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 386 nga KRIIK për afishimin e materialeve propagandistike në kundërshtim të ligjit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në aksin rrugor kombëtar Tiranë Lushnjë”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve’.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS pranoi pjesërisht kërkesën dhe vendosi ndryshimin e pikës 1 të vendimit nr. 455, datë 6.5.2023 të KSHZ “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 386 nga KRIIK për afishimin e materialeve propagandistike në kundërshtim të ligjit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në aksin rrugor kombëtar Tiranë Lushnjë”, duke e riformuluar si më poshtë: Urdhërimin e Policisë Bashkiake dhe Policisë së Shtetit për heqjen e menjëherëshme të materialeve propagandistike të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” të vendosura në aksin rrugor kombëtar nga Tirana në Lushnjë, respektivisht në bashkitë Tiranë, Durrës, Rrogozhinë, Kavajë dhe Lushnjë, të cilat nuk përmbajnë shënimin “Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të Partisë Socialiste të Shqipërisë”. 

Sot, u shqyrtua dhe kërkesa ankimore nr. nr. 55, datë 08.05.2023, depozituar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, me objekt:

1) Kundërshtim i vendimit nr. 452, date 06.05.2023 “Për vlerësimin e raporteve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 7 mars deri 2 maj 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve;

2) Kundërshtim i vendimit nr. 456, datë 06.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 387 nga Partia Socialiste e Shqipërisë, për heqje të materialeve zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”, te Komisionerit Shtetëror te Zgjedhjeve;

3)Ndryshimin pjesërisht të vendimit te KSHZ nr. 452, datë 06.05.2023, duke vendosur:

 a) Pushimin e hetimit administrativ në lidhje me kërkesat për mbylljen në zyrave zgjedhore të subjektit Koalicioni “Bashkë Fitojmë” në lidhje me Bashkinë Tiranë, me vendndodhje : Rr. “Artan Lenja’ Rr. “Milto Tututlani”; Rr. “Margarita Tutulani”, në bashkinë Elbasan, e vendndodhjen pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”;

b) Pushimin e hetimit administrativ në lidhje me kërkesën për mbylljen e zyrës së Partisë Demokratike në rrugën “Nasip Pallvo”, pranë Liceut Artistik, për arsyen specifike sepse kjo zyrë nuk i takon subjektit zgjedhor PD të regjistruar në këto zgjedhje nga KQZ, por i takon entitetit politik që identifikohet me koalicionin “Bashkë Fitojmë” dhe për më tepër, kjo nuk është zyrë elektorale në kuptim të Kodit Zgjedhor, por është zyra e përhershme politike/selia e PD, dega nr.2 Tiranë.

c) Pushimin e hetimit administrativ nëe lidhje me kërkësën për heqjen e materialeve propagandistike, në Bashkitë Durrës dhe Tiranë, në lidhje me subjektin Koalicionin “Bashkë Fitojmë”, në shtylla ndriçimi, në rrugën “Veli Dedi, Bashkia Tiranë.

4) Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr. 256, datë 06.05.2023, duke vendosur: Pushimin e hetimit administrativ në lidhje me heqjen e menjëhershme të materialit propagandistik mbi fasadën e godinës së Postës Shqiptare në Kavajë, të subjektit Koalicioni “Bashkë Fitojmë”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e pjesshëm të pikës 3, shkronja b) e ankimimit, duke shfuqizuar vendimin e Komisionerit për këtë pikë, si edhe rrëzoi të gjithë pikat e tjera të kërkesës ankimore.

Gjithashtu, sot u shqyrtua edhe kërkesa ankimore nr. 56, datë 10.05.2023, me ankues Partia Socialiste dhe objekt: “Kundërshtim i vendimit nr. 472, datë 09.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 392 nga KRIIK për afishimin e materialeve propagandistike në kundërshtim të ligjit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në aksin rrugor kombëtar Elbasan – Librazhd, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023″, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pushimin e shqyrtimit administrative për kërkesën ankimore nr. 56.

LajmePërfundon shqyrtimi i kërkesave ankimore nr. 54, nr. 55 dhe nr. 56