KAS këqyr fletët e votimit në 5 kuti votimi për këshillin e bashkisë Pukë

24/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shyqrtoi bashkërisht kërkesën ankimore nr. 63, me ankues Partinë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 260, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 07, Bashkia Pukë, “Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit Bashkiak Pukë”, duke kërkuar rinumërimin dhe rivlerësimin e votave të vlefshme dhe të pavlefshme” dhe kërkesën ankimore nr. 70, me ankues Partinë Aleanca Progresiste LZHK dhe objekt “Kërkesë për rinumërimin e kutive të Këshillit Bashkiak nr. 0408, 0415, 0422, 0424, 0425, 0430. Ndryshimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit të Këshillit Bashkiak Pukë, sipas rezultatit të rinumërimit”.

KAS pranoi provat e depozituara nga pala ankuese dhe vendosi të këqyrë fletët e votimit në kutitë e votimit për këshill bashkiak me nr. 0422/00, 0425/00, 0415/00, 0415/01, 0430/00.

Nga këqyrja e fletëve të votimit rezultoi:

  1. Në QV 0425/00, PR nga 0 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 64 vota të vlefshme dhe PDIU nga 64 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 0 vota të vlefshme.
  2. Në QV 0415/00, PD nga 3 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 2 vota të vlefshme, FRD nga 7 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 3 vota, ALD nga 51 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 52 vota, PSD nga 83 në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 82 vota, PD nga 3 në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 2 vota.
  3. Në QV 0415/01 nga 21 vota të pavlefshme në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 22 të tilla, PSD nga 119 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 118 vota.
  4. Në QV 0422/00 nuk ka ndryshime.
  5. Në QV 0430/00, PSD nga 15 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 14 vota, PD nga 70 vota në TPR të miratuar nga KZAZ, u gjetën 71 vota.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e pjesshëm të kërkesës nr. 63 dhe nr. 70, si edhe korrigjimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit (TPR) për këshillin e bashkisë Pukë, sipas gjetjeve të dala nga këqyja e fletëve të votimit të bërë nga KAS.

Gjithshtu, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 68, me ankues Partinë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 86, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 76, Bashkia Përmet, “Për miratimin e tabelës përmblëdhese të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit të Bashkisë Përmet”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës dhe lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së nr. 76, Përmet.

Kërkesa ankimore nr. 73, me ankues Partia Aleanca Demokristiane, dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 196, datë 18.05.2023 të KZAZ nr. 80, Gjirokastër. Shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve në QV nr. 4310, QV nr. 4262, QV nr. 4242 etj., njësia zgjedhore Bashkia Gjirokastër”, do të shqyrtohet ditën e Premte, datë 30.05.2023.

LajmeKAS këqyr fletët e votimit në 5 kuti votimi për këshillin e bashkisë Pukë