Përfundon shqyrtimi paraprak për 5 kërkesa ankimore  

25/05/2023 | Lajme

Komisioni i Akimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 75, me ankues “Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KZAZ dhe KQZ; 1- Kundërshtimin për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjet e Këshillit Bashkiak Kamëz. 2- Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave të vlefshme dhe të pavlefshme të subjekteve në kutitë e votimit për Këshill Bashkiak. 3- Ndryshimin e Tabelës Elektronike të KQZ, Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit për Këshillin Bashkiak”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi pushimin e kërkesës ankimore, pasi nuk u depozitua plotësimi i elementëve të formës dhe përmbajtjes së kërkesës, brenda afatit 24 orë të dhënë nga KAS. 

U shqyrtuan elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 79, me ankues “Partia Socialdemokrate e Shqipërisë” më objekt “Kundërshtimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 541, datë 20.02.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Vlorë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës, ditën e Mërkurë më datë 31.05.2023, ora 12:30. 

Sot u shqyrtuan elementët e formës dhe të përmbajtjes edhe për kërkesësn ankimore nr. 80, me ankues Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 531, datë 18.05.2023, “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit për kandidatët për kryetar Bashkia Rrogozhinë dhe Miratimi i Tabelës së re Përmbledhëse pas Rinumërimit dhe Rivlerësimit të votave në të gjitha qendrat e votimit të zonës zgjedhore, Bashkia Rrogozhinë. Kundështimin e vendimit nr. 531, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë” dhe Miratimi i Tabelës përmbledhëse duke hequr rezultatin zgjedhor të qendrës së votimit nr. 2224/1, IEVP Rrogozhinë. Shpalljen fitues për kryetar të Bashkise Rrogozhinë z. Shkëlqim Hamid Hoxha, propozuar nga subjekti zgjedhor “BashkëFitojmë”. 

Në përfundim, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës, ditën e Mërkurë, datë 31.05.2023, ora 13:00. 

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 81, me ankues Koalicioni “Bashkë Fitojmë” dhe objekt “1. Kundërshtimin e vendimit Nr. 536, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në Zonën Zgjedhore Bashkia Kamëz, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. 2. Ekspertimin kompjuterik të çdo pajisjeje elektronike që është e pajisur me server për ruajtjen e të dhënave elektronike. Kjo të realizohet nga eksperte të huaj të pavarur nga institucionet shtetërore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë nevojitet që pajisjet të ruhen në kushte të përshtatshme në gjendjen aktuale me qëllim mosndërhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe të mirëruajtura nga agjentet atmosferike. 3. Krahasimin e rezultatit elektronik të zgjedhjeve me rezultatin fizik (fletëve të votimit të gjendura në kuti), për çdo qendër votimi. Për këtë kërkohet një proces sa më transparent dhe gjithëpërfshirës. 4. Kqyrjen e kamerave të jashtme dhe të atyre të përdorura brenda qendrave të votimit me qëllim evidentimin e të gjithë personave të paautorizuar apo pjesë e administratës vendore dhe qendrore në nivel specialist apo drejtuesi, që kanë qenë gjatë gjithë kohës nëpër qendra votimi, evidentimin e mosnënshkrimit të deklaratave përkatëse për votuesit që janë shoqëruar, evidentimin e votimit nga vetë operatorët e PEVN-ve, evidentimin e votimit të komisionerëve për llogari të votuesve. 5. Krahasimin e kodeve të votuesve me listën e votuesve për çdo QV në Bashkinë Kamëz, në lidhje me pajisjen e identifikimit të votuesve (PED). 6. Rinumërimin dhe Rivlerësimin e votave në të gjitha qendrat e votimit të njësisë zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i tabelës përmbledhëse për zonën zgjedhore Bashkia Kamëz duke përfshirë në të rezultatin e dalë nga rinumërimi dhe rivlerësimi i votave; 7. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në zonën zgjedhore Bashkia Kamëz; si dhe 8. Së fundmi, pasi të jenë kryer veprimet e mësipërme dhe të keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk është vota e qytarëve, nga ana Juaj kërkojmë: Përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë si dhe të Këshillit Bashkiak Kamëz”.

Në përfundim të shqyrtimit paqraprak, KAS kalimin për shqyrtim të kërkesës, ditën e Mërkurë më datë 31.05.2023, ora 15:00. 

Nr. 82, me ankues Koalicioni “Bashkë Fitojmë”dhe objekt “1. Kundërshtimi i vendimit nr. 292 dhe nr. 293, datë 18.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e Kryetarit / Këshillit Bashkiak të Bashkisë Krujë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj2023”. 2. Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në ato QV të zonës zgjedhore Bashkia Krujë ku janë përfshirë komisionerë në kundërshtim me përcaktimet ligjore të Kodit Zgjedhor. 3. Rregullimin e pasojave duke proceduar me ndyshimin e tabelës permbledhëse të rezultatit përkatës, duke mos përfshirë rezultatin e qendrave të votimit objekt ankimi.”

Në përfundim KAS, vendosi pranimin për shqyrtim të K. Ankimore nr. 82. Seanca e shqyrtimit do të zhvillohet ditën e premte, më datë 26.05.2023, ora 10:30

KAS gjithashtu shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes edhe për kërkesën ankimore nr. 84, me ankues “Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, me objekt “Kundërshtimin e vendimit të KZAZ dhe KQZ; 1- Kundërshtimin për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit Bashkiak Kamëz dhe hartimin e tabelës së re përmbledhëse pas këqyrjes se materialit zgjedhor sipas kësaj kërkese ankimore. 2-Rivlerësim i votave të vlefshme dhe të pavlefshme për disa subjekteve në disa prej kutive të votimit për Këshillin Bashkiak Kamëz. 3- Rivlerësim për ndryshimet e pa motivuara në Tabelën Elektronike të Rezultateve përmbledhëse për Këshillin Bashkiak Kamëz”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kthimin për plotësim të kërkesës, me afat 24 orë. Seanca e rradhës për këtë kërkesë ankimore do të zhvillohet ditën e Premte, me datë 26.05.2023, ora 16:00. 

LajmePërfundon shqyrtimi paraprak për 5 kërkesa ankimore