Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 06.06.2023.

05/06/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore.

Data e seancës: 06.06.2023

Ora 12:15  shpallja e vendimit për kërkesën ankimore nr. 80

Ora 12:30 kërkesa ankimore nr. 81 dhe 86

Ora 13:30 kërkesa ankimore nr. 76

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 81, datë 23.05.2023, depozituar nga Koalicioni Bashkë Fitojmë, me objekt: “Kundershtimin e Vendimit Nr. 536, date 20.05.2023 “Per miratimin e Tabeles Permbledhese te Rezultateve per zgjedhjen e kryetarit te Bashkise dhe per Keshillin e Bashkise, ne Zonen Zgjedhore Bashkia Kamez, per zgjedhjet per Organet e Qeverisjes Vendore te dates 14 maj 2023″ – Ekspertimin kompjuterik te çdo pajisjeje elektronike qe eshte e pajisur me server per ruajtjen e te dhenave elektronike. Kjo te realizohet nga eksperte te huaj te pavarur nga institucionet shteterore apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Per kete nevojitet qe pajisjet te ruhen ne kushte te pershtatshme ne gjendjen aktuale me qellim mosnderhyrjen nga personat e paautorizuar si dhe te mireruajtura nga agjentet atmosferike. – Krahasimin e rezultatit elektronik te zgjedhjeve me rezultatin fizik (fleteve te votimit te gjendura ne kuti), per çdo qender votimi. Per kete kerkohet nje proces sa me transparent dhe gjitheperfshires. – Kgyrjen e kamerave te jashtme dhe te atyre te perdorura brenda qendrave te votimit me qellim evidentimin e te gjithe personave te paautorizuar apo pjese e administratës vendore dhe qendrore ne nivel specialist apo drejtuesi, qe kane qene gjate gjithe kohes neper qendra votimi, evidentimin e mosnenshkrimit te deklaratave perkatese per votuesit qe jane shoqeruar, evidentimin e votimit nga vete Operatoret e PEVN-ve, evidentimin e votimit te komisionereve per llogari te votuesve. – Krahasimin e kodeve te votuesve me listen e votuesve per cdo QV ne Bashkine Kamez, ne lidhje me pajisjen e identifikimit te votuesve (PED). – Rinumerimin dhe Rivleresimin e votave ne te gjitha qendrat e votimit te njesise zgjedhore, Bashkia Kamëz dhe miratim i tabeles permbledhese per zonen zgjedhore Bashkia Kamez duke perfshire ne te rezultatin e dale nga rinumerimi dhe rivleresimi i votave; – Pavlefshmeria e zgjedhjeve te zhvilluara ne zonen zgjedhore Bashkia Kamez; si dhe – Se fundmi, pasi te jene kryer veprimet e mesiperme dhe te keni krijuar bindjen Tuaj institucionale se kjo nuk eshte vota e qytareve, nga ana Juaj kerkojme: Perseritjen e zgjedhjeve per Kryetar te bashkise si dhe te Keshillit Bashkiak Kamez”. 
  2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 86, datë 23.05.2023, depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit, me objekt:”Kërkesë për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV nr. 1575, QV nr. 1597 etj., bashkia Kamëz. – Kundërshtimin e vendimit të KZAZ/KSHZ nr. 356, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës përmbledhëse të Rezultateve për Zgjedhjen e Këshillit të Bashkisë Kamëz”.
  3. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 76, datë 22.05.2023, depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit, me objekt: “Kundershtimi i vendimit nr. 533, date 18.05.2023 “Per miratimin e Tabeles Permbledhese te Rezultateve per Zgjedhjen e kryetarit te bashkise Belsh, ne zgjedhjet per Organet e Qeverisjes Vendore te dates 14 Maj 2023″. – Rinumerimin dhe rivleresimin e votave ne te gjitha qendrat e votimit te njesise zgjedhore, Bashkia Belsh dhe miratimin e tabeles permbledhese per zonen zgjedhore Bashkia Belsh duke perfshire ne te rezultatin e dale nga rinumerimi dhe rivleresimi i votave. – Pavlefshmeria e zgjedhjeve te zhvilluara ne QV nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosove, te zones zgjedhore Bashkia Belsh. – Ndryshimin e tabeles permbledhese te rezultatit per kandidatet per kryetar Bashkie Belsh, duke mos perfshire rezultatin e qendres se votimit nr. 2565/01 IEVP Burgu Kosove. – Shpalljen si kandidat fitues per zgjedhjet per kryetar Bashkie Belsh te z. Bedri Qypi”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 06.06.2023.