Zgjedhjet e datës 23 Korrik 2023 – Miratohen afatet proceduriale

06/07/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator në seancë publike miratoi disa afate proceduriale që lidhen me përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar në Bashkinë Rrogozhinë, që do të zhvillohen më datë 23 Korrik 2023. Afatet e miratuara si më poshtë vijon:

 1. Fushata zgjedhore për zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, fillon më datë 10 Korrik 2023.
 2. Bashkia Rrogozhinë dhe institucionet e saj të varësisë janë të detyruara të raportojnë në KQZ, të gjitha veprimtaritë me karakter publik që planifikojnë të zhvillojnë në periudhën 10 Korrik 2023 deri ditën e zgjedhjeve.
 3. Të njëjtin detyrim kanë edhe institucionet publike qendrore, organet e tyre të varësisë dhe degët e tyre vendore, si dhe agjencitë dhe/ose ndërmarrjet shtetërore, për veprimtari me karakter publik, që planifikojnë të zhvillojnë në periudhën 10 Korrik 2023 deri ditën e zgjedhjeve, në territorin e Bashkisë Rrogozhinë ose për të.
 4. Raportimi duhet të kryhet jo më vonë se tre ditë përpara afatit të planifikuar për zhvillimin e veprimtarisë.
 5. Autoriteti i Mediave Audiovizive monitoron OSHMA-të për veprimtaritë me karakter publik të institucioneve publike të përcaktuara në pikën 2, të këtij vendimi, nga data 10 Korrik 2023, nga ora 08:00-00:00 ose sipas rastit deri në përfundimin e programit.
 6. Partitë politike të cilat kanë të drejtë të paraqesin anëtarë në KQV, duhet t’i depozitojnë kandidaturat në KZAZ-në përkatëse, jo më vonë së data 13 Korrik 2023. KZAZ-ja merr vendim për emërimin e anëtarëve të KQV-ve brenda 48 (dyzet e tetë) orëve nga data e dorëzimit të propozimeve.
 7. Partitë politike të cilat kanë të drejtë të paraqesin anëtarë në GNV duhet t’i depozitojnë kandidaturat në KZAZ, jo më vonë së data 17 Korrik 2023. KZAZ-ja merr vendim për emërimin e anëtarëve të GNV-ve, brenda 48 (dyzet e tetë) orëve nga data e dorëzimit të propozimeve.
 8. Paraqitja e kërkesës për akreditimin e vëzhguesve shqiptarë bëhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve jo më vonë se data 17 Korrik 2023 dhe për vëzhguesit e huaj bëhet jo më vonë se data 17 Korrik 2023. Akreditimi i vëzhguesve bëhet nga KQZ-ja jo më vonë se data 21 Korrik 2023.
 9. Paraqitja e kërkesave për akreditim nga ana e subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhje bëhet në KZAZ jo më vonë se data 18 Korrik 2023. Akreditimi i vëzhguesve bëhet jo më vonë se data 20 Korrik 2023.
 10. Rezultatet e sondazheve zgjedhore nuk mund të publikohen gjatë 3 (tre) ditëve të fundit para datës së zgjedhjeve, përfshirë edhe datën e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit.
 11. Monitoruesit e fushatës zgjedhore të angazhohen nga data 10 Korrik deri në përfundim të procesit të votimit më datë 23 Korrik 2023.

Gjithashtu, u miratua një ndryshim në vendimin nr. 3, datë 06.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve”. Rregullatori vendosi që për zgjedhjet e parakohshme dhe/ose të pjesshme, apo në rastin e përsëritjes së zgjedhjeve, afati i ankimimit 3 (ditë), i përcaktuar në pikat 1, 7 dhe 8, të bëhet 24 (njëzet e katër) orë…”.

LajmeZgjedhjet e datës 23 Korrik 2023 – Miratohen afatet proceduriale