KAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të PS

10/05/2024 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është depozituar kërkesa ankimore nr. 5, datë 08.05.2024, nga Partia Socialiste e Shqipërisë me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.38, datë 09.04.2024 të KSHZ, “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”.

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore. Në përfundim të shqyrtimit paraprak vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike, në datën 04.06.2024, në orën 11:00.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore të PS