Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.05.2024.

22/05/2024 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 24.05.2024, ora 12:00

 Rendi i ditës:

Çështje për shqyrtim rishtas:

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Aleanca Demokratike Shqiptare”, z. Alban Zef Lleshi”.
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, z. Isa Besnik Halili”.
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, zj. Nertila Dik Kaza”.
  4. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Armelin Qazim Koni, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Shijak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Aleanca Progresiste LZHK”.
  5. Projektvendim “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Leonard Vyrtyt Hide, Kryetar Bashkie në Bashkinë Libohovë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 24.05.2024.