KAS shqyrton kërkesat ankimore të tre partive politike për sanksionet e marra pas auditimit financiar për vitin 2022  

04/06/2024 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjës së kërkesës ankimore nr. 6, depozituar nga Partia Ardhmëria Shqiptare dhe kërkesës ankimore nr. 7, të depozituar nga Partia Bindja Demokratike, me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 38, datë 09.04.2024 “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.  

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike dhe shqyrtimin bashkërisht me kërkesën ankimore nr. 5, të depozituar nga Partia Socialiste e Shqipërisë pasi kanë të njëjtin objekt ankimimi. 

Sot, KAS nisi shqyrtimin në seancë publike të tre kërkesave ankimore dhe u dëgjuan pretendimet e palëve. Seanca e shqyrtimit do të vijojë në datën 11.06.2024, në orën 11:00.  

LajmeKAS shqyrton kërkesat ankimore të tre partive politike për sanksionet e marra pas auditimit financiar për vitin 2022