KAS lë në fuqi sanksionet e Komisionerit për partitë politike

11/06/2024 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesat ankimore nr. 5, datë 08.05.2024, depozituar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, nr. 6, datë 22.05.2024, depozituar nga Partia Ardhmëria Shqiptare dhe nr. 7, datë 29.5.2024 depozituar nga Partia Bindja Demokratike, të cilat kishin si objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 38, datë 09.04.2024 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit mbi gjetjet nga auditimi i raporteve financiare të partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet për vitin kalendarik 2022”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi pranimin e pjesshëm të kërkesës ankimore nr. 5 duke lënë në fuqi sanksionin e vendosur me vendimin nr. 38/2024 të KSHZ dhe rrëzimin e kërkesave ankimore nr. 6 të Partisë Ardhmëria Shqiptare dhe nr. 7 të Partisë Bindja Demokratike dhe lënien në fuqi të vendimit të nr. 38/2024 të KSHZ për keto subjekte.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesën nr. 1, të Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosjen e sanksioneve administrative për anëtarët e grupeve të numërimit, në zbatim të vendimit nr. 48, datë 16.05.2024, “Për miratimin e raportit mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2024 dhe për zgjedhjet për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24.09.2023”.

KAS, duke vlerësuar kompleksitetin e rasteve në shqyrtim, do të shpallë vendimin në seancën e datës 28.06.2024, në orën 11:00.

LajmeKAS lë në fuqi sanksionet e Komisionerit për partitë politike