Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Ngritje në detyrë” për pozicionin e punës shef Sektori në Sektorin e Zhvillimeve Digjitale në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,...

List paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Zhvillimeve Digjitale në Drejtorinë e Logjistikës dhe Digjitalizimit.

Në zbatim të nenit 25, pikës 1, të ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”...
Author: KQZ