Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues nëpërmjet procedurës “Pranim në Shërbimin Civil” për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore në DBNJSHM.

Në mbështetje të nenit 22, pikës 5, kreut IV, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë...
Author: KQZ