Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Shef Sektori në Sektorin e Koordinimit në DAZ.

24/04/2024 | Vende të lira pune

Në përmbushje të nenit 26, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut II, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet minimale dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim për procedurën e lëvizjes paralele, për vendin e lirë të punës Shef Sektori në Sektorin e Koordinimit në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore njësia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Eugen Dushallari

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje paralele” për pozicionin e punës Shef Sektori në Sektorin e Koordinimit në DAZ.