Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist IT, DTI.

04/11/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM.243 datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar” Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve , njofton se;

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  • Miranda Gani Allkja

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.org.al.

 KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneKandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “Lëvizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist IT, DTI.