Njoftim publik për zj. Adelina Kaloti.

09/11/2020 | Njoftime publike

Për zj. Adelina Ago Kaloti

Me adresë të njohur: Kavajë

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, bazuar në nenin 47 dhe 87 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” zhvillon seancën dëgjimore,“Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për Funksionarin Publik zj. Adelina Ago Kaloti, me funksion Këshilltare në Këshillin e Bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Zonja Kaloti ka të drejtën të paraqitet vetë ose me mbrojtës ligjor për të dhënë shpjegimet e saj, ditën e mërkurë, më datë 11.11.2020, në adresë Rr. Ibrahim Rugova, nr.4, Tiranë.

 

                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                 

Njoftime publikeNjoftim publik për zj. Adelina Kaloti.