Njoftim për vende të lira me kohë jo të plotë pune, për punonjësit që do të rekrutohen për procesin e hapjes së kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.

Në mbështetje të nenit 19, pika 1, shkronja “m”, të ligjit nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, miratimit nga Kuvendi të...

Apliko si operator i PEI

Nëse je përdorues i përditshëm i teknologjisë së informacionit, si për shembull kompjuter, smartphone, tablet, etj., Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ofron mundësi punësimi si Operator/Trajnues/Suport terreni/Agjent telefonik, për Votimin Elektronik të zgjedhësve në...
Kryesore