Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “pranimi në shërbimin civil” për pozicionin e punës, specialist në DTI.

19/11/2020 | Vende të lira pune

Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “pranimi në shërbimin civil” për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit.

Në zbatim të nenit 22 Kreu IV, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pikës 9 Kreu II dhe Kreu IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, si dhe të ”Njoftimit për publikim” me Nr.1702.prot., datë 21.10.2020 , po ju njoftojmë, se për konkursin “Pranimi në shërbimin civil”, kandidati, që do të vazhdojë  testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit është si më poshtë;

  • Klajdi Taka

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.org.al.

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneKandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën “pranimi në shërbimin civil” për pozicionin e punës, specialist në DTI.