Njoftim për vend të lirë pune, specialist në Sektorin e Administrimit dhe Arkivimit të Dokumentacionit, në DBNJ.

10/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, pikës 1, Kreut V, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive,. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin:

Njoftim për pozicion të lirë pune, specialist në Sektorin e Administrimit dhe Arkivimit të Dokumentacionit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune, specialist në Sektorin e Administrimit dhe Arkivimit të Dokumentacionit, në DBNJ.