Lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen për në fazën e testimit të intervistës me gojë për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit.

15/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut  III  të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe  intervistës së strukturuar  me gojë, si më poshtë;

Zj. Ermina Allushi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve që kualifikohen për në fazën e testimit të intervistës me gojë për pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit.