Njoftim publik për z. Armand Hamit Rama.

16/12/2020 | Njoftime publike

Për z. Armand Hamir Rama, me adresë të njohur: Tiranë.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, ditën e enjte, më datë 17.12.2020, ora 12:00, zhvillon seancën dëgjimore, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për z. Armand Hamit Rama”, me funksion Këshilltar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Bazuar në nenin 47 dhe 87 të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, ju keni të drejtën të paraqiteni vetë ose me mbrojtës ligjor për të dhënë shpjegimet tuaja, ditën e enjte, më datë 17.12.2020, në adresë Rr.Ibrahim Rugova, nr.4, Tiranë.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

Ilirjan CELIBASHI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Njoftime publikeNjoftim publik për z. Armand Hamit Rama.