Njoftim mbi lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumenteve dhe Këshillimit Ligjor mbi Ankesat Administrative e Gjyqësore, DJDZ.

18/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Nga  procedura e lëvizjes  paralele  për  1 (një)  vend  të  lirë   pune  të  kategorisë  ekzekutive, në pozicionin Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumenteve dhe Këshillimit Ligjor mbi  Ankesat Administrative e Gjyqësore në Drejtorinë Juridike dhe e Dokumentacionit Zgjedhor, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Konkurrimi do të vazhdojë sipas, nenit 22 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ashtu siç është parashikuar dhe në njoftimin e publikuar.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim mbi lëvizjen paralele për pozicionin Specialist në Sektorin e Verifikimit të Dokumenteve dhe Këshillimit Ligjor mbi Ankesat Administrative e Gjyqësore, DJDZ.