Njoftim për vendin e lirë të punës, specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në Drejtorinë e Komunikimit.

22/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, Kreut V, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Lëvizje paralele

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vendin e lirë të punës, specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në Drejtorinë e Komunikimit.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të  Zgjedhjeve, Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë, si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia   përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vendin e lirë të punës, specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në Drejtorinë e Komunikimit.