Publikim i kandidatit të kualifikuar për intervistën me gojë, në procedurën lëvizje paralele për pozicionin e punës, specialist protokolli.

23/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut VII  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Gentian Rrodhe

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

 

Njësia përgjegjëse

 

Vende të lira punePublikim i kandidatit të kualifikuar për intervistën me gojë, në procedurën lëvizje paralele për pozicionin e punës, specialist protokolli.