Lista paraprake e kandidatëve të cilët përmbushin kërkesat konkurrim për pozicionin, jurist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave.

30/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Kreut  IV  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi –testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Zj. Amanda Selgjeka
  2. Zj. Anduela Xhaferraj
  3. Z. Erdal Mema
  4. Zj. Iliriana Osmanaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia   përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve të cilët përmbushin kërkesat konkurrim për pozicionin, jurist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave.