Lista paraprake e kandidatëve të cilët përmbushin kërkesat konkurrim për pozicionin, jurist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave.

30/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Kreut  IV  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi –testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Zj. Amanda Selgjeka
  2. Zj. Anduela Xhaferraj
  3. Z. Erdal Mema
  4. Zj. Iliriana Osmanaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia   përgjegjëse

Vende të lira puneLista paraprake e kandidatëve të cilët përmbushin kërkesat konkurrim për pozicionin, jurist në Sektorin e Verifikimit të Dokumentave.