Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.

31/12/2020 | Vende të lira pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Kreu II, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e KQZ-së ka 1(një) vend të lirë pune në pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm. Kategoria e pagës II-b.

Lëvizje paralele

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës “Ngritja në detyrë”.

Për më shumë infromacion klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune në pozicionin, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.