Njoftim për plotësimin e pozicionit të punës, Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit.

04/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” neni 42 dhe neni 164 paragrafi 2, gërma “c”,Njoftimit nr.2673/1 datë 30.12.2020 të drejtorisë së burimeve njerëzore  për shpalljen e listës paraprake të kandidatit që përmbush kushtet dhe kërkesat e veçanta për ngritje në detyrë  njoftojmë se:

Për shkak të pjesëmarrjes së një kandidati dhe mosparaqitjes të asnjë aplikimi tjetër për konkurrim, rëndësisë së momentit në të cilin KQZ ndodhet, me qëllim mirëadministrimin dhe  organizimin e procesit zgjedhor, të Kuvendit të Shqipërisë, çmohet e nevojshme plotësimi i pozicionit të punës Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit.

Akti i emërimit të kandidatit fitues do të jetë më datë 5.01.2021.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet ww.kqz.gov.al.

Njësia Përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për plotësimin e pozicionit të punës, Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit.