Njoftim për përfundimin pa kandidat të procedurës lëvizje paralele për pozicionin e punës, Specialist në Drejtorinë e Komunikimit.

06/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut  VII  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Nga  procedura  e   lëvizjes   paralele  për  1 (një)  vend  të  lire   pune  të  kategorisë  ekzekutive,

në  pozicionin  Specialist në Sektorin e Vëzhgimit dhe Koordinimit Ndërkombëtar në Drejtorinë e Komunikimit, në  përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk  është  paraqitur asnjë kandidaturë.

rime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidat të procedurës lëvizje paralele për pozicionin e punës, Specialist në Drejtorinë e Komunikimit.