Njoftim për shpalljen e listës paraprake të kandidatëve që do të konkurrojnë për vendin e lirë të punës, specialist në DADSIT.

07/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Kreut  IV  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Sektorin për Votimin e Emigrantëve në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe  intervistës së strukturuar  me gojë, si më poshtë;

  1. Eugen Dushallari

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e listës paraprake të kandidatëve që do të konkurrojnë për vendin e lirë të punës, specialist në DADSIT.