Njoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës Drejtor i Përgjithshëm në DAZ.

14/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut VIII  të Vendimit nr.118, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të  marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Zj. Majlinda Çelmeta

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe  intervistës së strukturuar  me gojë, si më poshtë;

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia Përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës Drejtor i Përgjithshëm në DAZ.