Njoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës Drejtor i Përgjithshëm në DAZ.

14/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut VIII  të Vendimit nr.118, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të  marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Zj. Majlinda Çelmeta

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kërkesat e posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe  intervistës së strukturuar  me gojë, si më poshtë;

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga“Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia Përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës Drejtor i Përgjithshëm në DAZ.