Shpallje e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.

23/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22, pikës 5, Kreut IV, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues, z.Gentian Resulaj.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneShpallje e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT.