Njoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës, Drejtor i Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.

25/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut  III  të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm të përcaktuara në shpalljen për konkurim, shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën konkurimi–testimi dhe intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

znj.Valbona Ballgjini

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e listës paraprake për pozicionin e lirë të punës, Drejtor i Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.