Shpallja e listës paraprake të kandidatëve që përmbushin kriteret për vazhdimin e procedurës “Lëvizje Paralele.

27/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut  VII  të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,  lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për 1(një) vend të lirë pune, për pozicionin Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Znj.Dasara Hasani

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneShpallja e listës paraprake të kandidatëve që përmbushin kriteret për vazhdimin e procedurës “Lëvizje Paralele.