Njoftim për zhvilllimin e konkurimit për pozicionin e punës, Drejtor i Drejtorisë Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.

29/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim  të nenit 42 , gërmës “c”,  pika 2,  të nenit 164 të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”,  shpalljes për publikim me nr.585, datë 25.01.2021 të drejtorisë së burimeve njerëzore  për shpalljen e listës paraprake të kandidatit që përmbush kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën ngritje në detyrë njoftojmë se:

Për shkak të pjesëmarrjes së 1(një) kandidati dhe mosparaqitjes së asnjë aplikimi tjetër për konkurrim, rëndësisë së momentit në të cilin KQZ ndodhet, me qëllim mirëadministrimin dhe organizimin e procesit zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, çmohet e nevojshme plotësimi i këtij pozicioni pune.

Konkurrimi për pozicionin e punës Drejtor i Drejtorisë Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm do të zhvillohet me datë 05.02.2021 në ambientet e KQZ-së, ora 12:00.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për zhvilllimin e konkurimit për pozicionin e punës, Drejtor i Drejtorisë Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.