Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në DKMZ..

30/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26,  kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, “vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,”Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,  njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues, znj.Enkelejda Çeço.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në DKMZ..