Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në DKMZ..

30/01/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26,  kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, “vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,”Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,  njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues, znj.Enkelejda Çeço.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në DKMZ..