Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

12/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII të vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Lëvizje paralele

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.