Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

12/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII të vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Lëvizje paralele

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune në pozicionin, specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ.