Rihapet aplikimi për monitorues për të plotësuar numrin e vakancave për disa qarqe.

23/02/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes këtij njoftimi, rihap aplikimin për monitorues për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021 për të plotësuar numrin e vakancave për qarqet si më poshtë vijon:

 • Berat 1 vend vakant
 • Dibër 3 vende vakant
 • Durrës 3 vende vakant
 • Elbasan 5 vende vakant
 • Fier 7 vende vakant
 • Korçë 4 vende vakant
 • Lezhë 3 vende vakant
 • Shkodër 2 vende vakant
 • Vlorë 4 vende vakant

Aplikantët duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të kenë përfunduar së paku studimet e nivelit 5 të kornizës shqiptare të kualifikimeve (KShK);
 2. Të jenë të padënuar;
 3. Të mos kenë qenë në 2 (dy) vitet e fundit anëtarë të ndonjë partie politike dhe prindërit, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët madhorë të mos jenë anëtarë të ndonjë partie politike.

Aplikantët duhet të dorëzojnë brenda datës 1.3.2021 në mënyrë elektronike në email-in: [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentat si më poshtë vijon:

 1. Kërkesën për t’u emëruar si monitorues që përmban arsyet e aplikimit, përvojën e aplikantit dhe të dhënat për kontaktin e tij;
 2. Diplomë të nivelit të parë (bachelor) ose certifikatë profesionale që dëshmon nivelin 5 të KShK lëshuar nga një institucion i arsimit të lartë i akredituar;
 3. Të paktën një referencë nga punëdhënës i tij aktual ose i mëparshëm, ose pedagogë të institucioneve të arsimit të lartë;
 4. Kopje të dokumentit të identifikimit;
 5. Vetëdeklarim që nuk eshtë i dënuar; https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/URDHER-PER-MIRATIMIN-E-FORMULAREVE-TE-VETEDEKLARIMIT.pdf
 6. Vetëdeklarim se nuk është dhe nuk ka qenë për 2 (dy) vitet e fundit anëtar i ndonjë partie politike dhe se prindërit, bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja dhe fëmijët madhorë nuk janë anëtarë të një partie politike; https://kqz.gov.al/wp-content/uploads/2021/02/URDHER-PER-MIRATIMIN-E-FORMULAREVE-TE-VETEDEKLARIMIT.pdf
 7. Raport mjeko-ligjor.

Për aplikantët të cilët janë përzgjedhur në procesin e parë kërkohet që të dorëzojnë në mënyrë elektronike në email-in: [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve një kërkesë ku të specifikojnë se në cilin qark duan të aplikojnë për monitorues.

Pas përfundimit të periudhës së aplikimit, Komision i Posaçëm i ngritur me urdhër të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve realizon, brenda 2 (dy) ditëve, verifikimin e plotësimit të kritereve formale të sipërcituara. Brenda 5 (pesë) ditëve nga miratimit i listës paraprake, Komisioni i Posaçëm kryen procedurën e intervistimit me kandidatët e kualifikuar me qëllim vlerësimin e aftësive komunikuese e qasjes sociale të tyre dhe brenda 2 (dy) ditëve hidhet shorti për caktimin e monitoruesve.

Njoftime publikeRihapet aplikimi për monitorues për të plotësuar numrin e vakancave për disa qarqe.