Njoftim për përfundimin pa kandidat të procedurës Lëvizje Paralele, për pozicionin e punës, shef në Sektorin e Administrimit të të Dhënave, DADSIT.

24/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  II,  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Nga procedura e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së ulët drejtuese në pozicionin Shef në Sektorin të Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë  kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidat të procedurës Lëvizje Paralele, për pozicionin e punës, shef në Sektorin e Administrimit të të Dhënave, DADSIT.