Njoftim për përfundimin pa kandidat të procedurës Lëvizje Paralele, për pozicionin e punës, specialist në DBNJ.

24/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Nga procedura e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lire pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin  Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në DBNJ, në  përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk  është  paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidat të procedurës Lëvizje Paralele, për pozicionin e punës, specialist në DBNJ.