Mundësi punësimi në KQZ, operator për pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve në ditën e zgjedhjeve.

03/03/2021 | Njoftime publike

Nëse je përdorues i përditshëm i teknologjisë bashkëkohore, si për shembull kompjuter, smartphone, tablet, etj., Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ofron mundësi të bëhësh pjesë e personelit teknik që do të përdorë pajisjet për identifikimin elektronik të zgjedhësve në ditën e votimit!

Apliko nëse plotëson kushtet si më poshtë:

 1. gëzon të drejtën për të qenë zgjedhës;
 2. nuk je i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen me dashje të një vepre penale;
 3. ke të paktën arsim të mesëm;
 4. nuk ke qenë pjesë e administratës zgjedhore në dy proceset e fundit zgjedhore;
 5. nuk je anëtar i strukturave drejtuese të ndonjë partie politike, të paktën tre vitet e fundit;
 6. nuk ke qenë i përfshirë publikisht në veprimtari politike dhe elektorale për llogari të një subjekti zgjedhor në 5 vitet e fundit;
 7. ke njohuri dhe aftësi minimale të përdorimit të pajisjeve të teknologjisë së informacionit, si kompjuter, smartphone, tablet, etj.;
 8. je i gatshëm për të punuar edhe larg vendbanimit;
 9. je me vendbanim në territorin e qarkut ku ndodhet qendra e votimit ku do të caktohesh nga KQZ;
 10. nuk je ushtarak, punonjës i strukturave të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Ministrisë së Brendshme, i Shërbimit Informativ Shtetëror, Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave dhe shërbimeve të tjera me objekt veprimtarie të ngjashme me sa më sipër;
 11. nuk je në marrëdhënie krushqie të afërt ose gjinie deri në shkallë të katërt, ose marrëdhënie pune me ndonjërin nga kandidatët që konkurrojnë në zonën zgjedhore ku ndodhet qendra e votimit në të cilën operatori teknik është caktuar.

Detyrat e operatorit teknik lidhen vetëm me përdorimin e pajisjes së identifikimit elektronik të zgjedhësve. Ky pozicion pune përjashton çdo përfshirje në procedurat dhe veprimet e Komisionit të Qendrës së Votimit.

Aplikantët do të përzgjidhen sipas Bashkisë ku kanë vendbanimin dhe do të trajnohen nga personel i kualifikuar. Caktimi i operatorëve teknik në qendrën përkatëse të votimit bëhet me short mes kandidatëve të përzgjedhur për qarkun përkatës.

Afati i aplikimit: 5 Prill 2021

Vlerësoje këtë mundësi punësimi një ditor me shpërblim 9000 lekë, edhe si kontribut qytetar për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor të datës 25 Prill 2021!

Nxito të aplikosh! Koha dhe vendet janë të kufizuara!

Apliko duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

https://kqz.gov.al/apliko/

Njoftime publikeMundësi punësimi në KQZ, operator për pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve në ditën e zgjedhjeve.