Njoftim për shpalljen e fituesit të procedurës “Levizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

11/03/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII, të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njesia Përgjegjëse ju njofton se u zhvillua procedura e lëvizjes paralele për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

 zj. Ina Osmanaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e fituesit të procedurës “Levizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.