Njoftim për shpalljen e fituesit të procedurës “Levizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

11/03/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII, të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njesia Përgjegjëse ju njofton se u zhvillua procedura e lëvizjes paralele për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor.

Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

 zj. Ina Osmanaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e fituesit të procedurës “Levizje Paralele” për pozicionin e punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.