Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në DKMZ.

20/03/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, kreut VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Mjeteve dhe Materialeve Zgjedhore në DKMZ.