Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 23.03.2021.

22/03/2021 | Rendi i ditës

Pranë KQZ-së është depozituar kërkesa ankimore nr. 05, të depozituar nga subjekti PD-Aleanca për Ndryshim, me objekt: “Kundërshtimin e vendimit nr. 156, datë 18.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të koalicionit PD-Aleanca Për Ndryshim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve do të shqyrtojë kërkesën ankimore, ditën e Martë, datë 23.03.2021, në orën 10:00.

në datën 23.003.2021, ora 10.00.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e mbledhjes së Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 23.03.2021.