Njoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 02.04.2021.

02/04/2021 | Rendi i ditës

Pranë KQZ-së, në datën 01.04.2021 janë depozituar dy kërkesa ankimore.

  1. Kërkesa Ankimore nr. 08 nga subjekti Partia Socialiste e Shqipërisë, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 198, datë 01.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe miratimin e fletës së votimit për 12 qarqet e Republikës së Shqipërisë për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 prill 2021 sipas variantit kun ë përmbajtje të fletës së votimit kandidatët identifikohen me numra”.
  2. Kërkesa Ankimore nr. 09 nga subjekti PArtia Bindja Demokratike, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 198, datë 01.04.2021 ”Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe miratimin e fletës së votimit për 12 qarqet e republikës së Shqipërisë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021 sipas variantit ku në përmbajtje të fletës së votimit të jetë stema e ristilizuar e Bindjes Demokratike, dorëzuar nga Bindja Demokratike në KQZ me shkresën 3010/1, datë 01.04.2021, ora 15:50”.

Bazuar në vendimin e Komisionit Rregullator nr. 3, datë 6.11.2020 “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të KAS-it”, neni 12, Komisioneri vë në lëvizje nëpërmjet njoftimit KAS-in dhe lajmëron anëtarët e tij për datën, orën dhe rendin e çështjeve për të cilat do të hidhet shorti për caktimin e relatorit /relatorëve.

Për këtë arsye KSHZ propozoi thirrjen e mbledhjes për hedhjen e shortit në datën 02.04.2021, ora 09.00.

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 02.04.2021.