Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedures “Lëvizje paralele” për pozicionin specialist në DKFAB.

03/04/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve për procedurën lëvizje paralele, për vendin e lirë të punës Specialist në Sektorin e Kontrollit Financiar në DKFAB, nuk është kualifikuar asnjë kandidaturë që përmbush kushtet minimale për konkurim.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedures “Lëvizje paralele” për pozicionin specialist në DKFAB.