Njoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele”, për pozicionin e punës specialist/jurist në DJDZ.

03/04/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25 të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut VII të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve që përmbushin kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë të punës specialist/jurist në Sektorin e Dekriminalizimit në DJDZ, njësia përgjegjëse shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  1. Greta Ruçi

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Lëvizje Paralele”, për pozicionin e punës specialist/jurist në DJDZ.